Політика конфіденційності

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest MM Work Force Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 46, zarejestrowaną Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804856, NIP 7861721271, REGON 384405771 MM Work Force Plus Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@mmwfp.pl, lub listownie pisząc na adres MM Work Force Plus Sp. z o.o., ul.Jana Henryka Dąbrowskiego 46, 63-000, Środa Wielkopolska. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z ktorym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@mmwfp.pl , telefonicznie pod numerem 722-064-545. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia przez Pana /Panią z Agencją Pracy Tymczasowej MM Work Force Plus Sp. z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 46, 63-000, Środa Wielkopolska, umowy o pracę tymczasową lub umowę zlecenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy,
  • podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę tymczasową lub umowy zlecenia w szczegolności zaś przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego na ocenie Pana/Pani doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji pod kątem prowadzonego procesu rekrutacyjnego dla klientow naszej Agencji.
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego na ocenie Pana/Pani doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji pod kątem prowadzonego procesu rekrutacyjnego prowadzonego dla klientow naszej Agencji.
  • Przeprowadzenia wynikających z przepisow prawa procedur administracyjnych, związanych zatrudnieniem Pana/Pani na terenie Polski w szczegolności dostarczenie wymaganych przepisami prawa a obejmujących Pana/Pani dane osobowe m.in. Straży Granicznej, Urzędowi Wojewodzkiemu, Urzędowi Pracy a także Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Urzędowi Skarbowemu.
  • Przekazania Pana/Pani danych osobowych podmiotom wspołpracującym z Administratorem danych osobowych w tym podmiotom obsługującym go pod względem kadrowopodatkowym oraz prawnym z ktorym Administrator, ktorym powierzył pisemnie przetwarzanie danych osobowych i ktorzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Administrator informuje Panią/Pana że dane osobowe zostaną przekazane rownież klientom Administratora dla ktorych prowadzona jest przedmiotowa rekrutacja. Przekazanie powyższych danych nastąpi rownież na podstawie pisemnego powierzenia danych osobowych
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, za ktore uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, stosowanie wewnętrznych procesow nadzoru zgodności z prawem
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 (1) lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”
  • Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych, ktorymi są klienci naszej Agencji z ktorymi MM Work Force Plus Sp. z o.o. zawarła stosowane umowy. Kwestię przekazywania danych osobowych klientom regulują umowy o przekazywaniu danych osobowych ktore nasza agencja podpisuje każdorazowa z naszymi partnerami gospodarczymi. Ponadto informujemy Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, prawnikom prowadzącym obsługę prawną naszej firmy a także podmiotom świadczącym usługi kadrowo podatkowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celow przetwarzania, w szczegolności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana umowy z MM Work Force Plus Sp. z o.o. lub do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisow prawa.

Prawa osoby, ktorej dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, lub ograniczenia ich przetwarzania ( art. 18 RODO). Na Pani/ Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o ktore się Pani/ Pan zwroci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztow administracyjnych MM Work Force Plus Sp. z o.o. o ktorych administrator poinformuje Pana/Panią drogą elektroniczną po otrzymaniu wnioski. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/ Panu rownież prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Profilowanie

Dane osobowe należące do Pana/Pani nie podlegają profilowaniu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania). Podanie danych osobowych jest rownież konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z MM Work Force Plus Sp. z o.o. – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w tym przeprowadzenie wymaganych prawem czynności administracyjnych związanych z uzyskaniem dla Pana/Pani pozwolenia na pracę na terenie RP. Oświadczam przy tym że podanie moich danych agencji pracy MM Work Force Plus Sp. z o.o. ma charakter dobrowolny. Przyjąłem do wiadomości że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, ktorego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez MM Work Force Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej oraz podmioty o ktorych mowa w niniejszym dokumencie.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez MM Work Force Plus Sp. z o.o. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (drogą telefoniczną – call center)

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez MM Work Force Plus Sp. z o.o. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (drogą elektroniczną – mailing)

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez MM Work Force Plus Sp. z o.o. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)